برندگان گلکسی تب

1390/11/16

نام برنده: فرحناز شکاری زاده
استان: خوزستان

1390/11/9

نام برنده: رویا امینی
استان: زنجان

1390/11/9

نام برنده: زهره رضایی رشیدآباد
استان: البرز

1390/10/18

نام برنده: مهرناز یوسف عصر لنگرودی
استان: تهران

1390/10/11

نام برنده: محسن نعیمی نظام آباد
استان: گلستان

1390/10/11

نام برنده: محسن نعیمی نظام آباد
استان: گلستان

برندگان گلکسی نوت

1391/1/20

نام برنده: بهزاد منظری
استان: اصفهان

1390/12/15

نام برنده: نقی حیدر نژاد
شهر : رشت

1390/12/15

نام برنده: غلامرضا کربلایی حسنی
استان: مرکزی